+ Yorum Gönder
Eğlence ve Muhabbet ve Forumda Başlığı Olmayan Konular Forumunda Etkili iletişim ile ilgili soruları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Etkili iletişim ile ilgili soruları

  ETKİLİ İLETİŞİM HAKKINDA SORULAR

  Yukarıdaki paragraftan çıkarılacak en genel yargı hangisinde verilmiştir?

  A) İnsanlar için en etkili iletişim yolu konuşmaktır.
  B) İletişim kurmak insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır.
  C) Her insan etkili iletişim kurmalıdır.
  D) İletişim kurarken mesajı doğru vermemiz gerekir.


  2. Bir yer var, biliyorum;
  Her şeyi söylemek mümkün;
  Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;
  Anlatamıyorum.
  Yukarıdaki mısralarda şair, aşağıdakilerden hangisinden yakınmaktadır?

  A) İnsanların onu anlamamasından
  B) Her şeyi söyleyememekten
  C) Yeteneklerinin sınırlı oluşundan
  D) Hissettiklerini ifade edememekten


  3. Anayasamızın 20. maddesinde “Herkes, özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.” denilmektedir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisinden söz edilmesi doğru olmaz?

  A) İnsanların özel bilgilerine ulaşmak istemenin kanunen yasak olduğu
  B) Herkesin kendi dışındaki insanların özel bir hayatı olduğunu kabullenmesi
  C) Özel hayatın aile hayatından daha önemli olduğu
  D) Özel hayatın ve aile hayatının kanunlarla güvence altına alındığı


  4. İnsanlar, çok uzak yerlerde toplumu ilgilendiren herhangi bir konuyu basın ve yayın kuruluşları sayesinde öğrenirler. Bu nedenle doğru bilgilerin insanlara ulaştırılmasında basın yayın organlarına önemli görevler düşer. Milli keder ve sevinçlerde toplumu bir arada tutan yegâne güç basın yayındır.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi basın yayın organlarının sorumluluklarından biri değildir?

  A) Ekonomik kalkınmayı sağlama
  B) Doğru haber yapma
  C) Milli bilinç kazandırma
  D) Toplumu bilgilendirme


  5. Devlet kurumlarıyla ilgili bir problem ya da istek durumuyla karşı karşıya kaldığımızda dilekçe yazarız. Dilekçemizden sonuç alabilmemiz için isteklerimizi açık ve anlaşılır bir şekilde ifade etmemiz gerekir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

  A) Dilekçelerin en az otuz gün içinde değerlendirilmesi gerektiğine
  B) Dilekçeyi belli bir yaşa geldikten sonra yazabileceğimize
  C) Dilekçe yazmanın belli kurallara bağlı olduğuna
  D) Dilekçemizden sonuç alabilmek için isteklerimizi anlaşılır şekilde ifade etmemiz gerektiğine

  6. ŞOK! ŞOK! ŞOK! Kameramanımız, ünlü şarkıcı Okşan Lokumses’in evini gizli kamerayla nasıl görüntüledi? Evde kimler vardı? Birazdan…
  Televizyon kanalının yaptığı bu haberde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmemiştir
  ?

  A) İfade Özgürlüğü
  B) Özel Yaşamın Gizliliği
  C) Tarafsız Habercilik
  D) Kamu Güvenliği

  7. Teknolojik gelişmeler iletişimi olumlu yönde etkileyebildiği gibi olumsuz yönde de etkileyebilmektedir. Örneğin internet ortamında yapılan sohbetlerde Türkçeye uymayan kısaltmalar bir süre sonra sıradanmış gibi algılanmaktadır. Bu durum dil yapımızın ve iletişim kültürümüzün zedelenmesine neden olmaktadır.
  Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?

  A) İnternet ortamında kurulan iletişimden
  B) İnternet sohbetlerinde kullanılan bazı kısaltmaların dilimize zarar verdiğinden
  C) Dilde bozulmaya neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması için yapılan çalışmalardan
  D) İletişim kültürümüzü zedeleyen nedenlerden


  8. Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıktığından Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalamak zorunda kalmıştır. Bu antlaşmanın maddelerinden bir tanesi şu şekildedir: “Hükümet haberleşmeleri dışındaki her türlü haberleşme, İtilaf Devletleri’nce denetlenecektir.”
  Buna göre, İtilaf Devletleri’nin Anadolu’da aşağıdakilerden hangisinin oluşmasını engellemeye çalıştığı söylenebilir?

  A) Savaşın sona erdiğinin halk tarafından anlaşılmasını
  B) Milletin doğru bilgiler edinmesini
  C) Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçmesini
  D) Padişaha olan bağlılığın artmasını

  9. “Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır.”
  Yukarıdaki atasözünde anlatılmak istenen şey aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir
  ?

  A) Kullandığımız kelimeler ilişkilerimizin nasıl olacağı üzerinde etkilidir
  B) Etkili iletişim kurmanın yolu beden dilini iyi kullanmaktan geçer
  C) Tatlı söz kullanmayanlar iletişim kuramaz
  D) İletişimin ilk amacı kötü insanları iyi yapmaktır


  10. Toplumu ilgilendiren konuların ortak olması nedeniyle herkesin bu bilgilere ulaşma imkânının olması gerekmektedir. Eğer insanlar bu bilgilerden yoksun kalırlarsa ortak amaç ve davranışlar gelişemez.
  Yukarıda söylenenler aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

  A) İfade ve kanaat özgürlüğünü
  B) Gelenek ve görenekleri
  C) Kitle iletişim araçlarını
  D) Konut dokunulmazlığını

  11. “Ne söylediğimiz kadar nasıl söylediğimiz de önemlidir.”
  Yukarıdaki cümlede anlatılmak istenen seçeneklerin hangisinde daha doğru bir şekilde ifade edilmiştir?

  A) Daha fazla ders çalışmazsan SBS’yi kazanmayı unut.
  B) Bu kadar çalışmayla sınav falan kazanılmaz.
  C) Kitaplarındaki testler boş dururken SBS’de başarılı olmayı rüyanda görürsün.
  D) Çalışırsan başarılı olacağından eminim.


  12. Gözüm yolda, gönlüm darda
  Ya kendin gel ya da haber yolla
  Duyarım yazmışsın iki satır mektup
  Vermişsin trene halimi unutup
  Yukarıda güzel türkülerimizden birinden alıntı verilmiştir. Türkünün sözleri dikkate alındığında;
  I. Eski dönemlerde iletişim kurmanın günümüz şartlarına göre oldukça zor olduğu
  II. İletişim açısından ulaşım araçlarının önemli olduğu
  III. Günümüzde kara trenlerin kullanılmadığı
  Yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?

  A) I ve II
  B) Yalnız I
  C) Yalnız III
  D) I ve III

  13. Sevgide güneş gibi ol
  Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol
  Hataları örtmede gece gibi ol
  Tevazuda toprak gibi ol
  Öfkede ölü gibi ol
  Her ne olursan ol
  YA OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN
  YA GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OL!
  Mevlana’nın yukarıdaki öğütlerini dikkate aldığımızda aşağıdakilerden hangisini söylemek daha doğru olur?

  A) Görüntümüz her zaman göze hoş gelmelidir
  B) Düşüncelerimiz ve davranışlarımız uyumlu olmalıdır
  C) İnsan ilişkilerinde en önemli şey açık sözlülüktür
  D) İnsanların haklarına saygı göstermeliyiz

  14. “Sende bir yumurta var, bende bir yumurta var. Ben yumurtamı sana verdim, sen yumurtanı bana verdin. Senin bir yumurtan, benim bir yumurtam oldu. Ama… sende bir bilgi var, bende bir bilgi var. Ben bilgimi sana verdim, sen bilgini bana verdin. Şimdi benimde iki bilgim var, seninde iki bilgin var.” –Konfüçyüs-
  Konfüçyüs aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

  A) Sevinçlerin ve üzüntülerin paylaşılması gerektiğini
  B) Paylaşmanın erdemini
  C) Bilgilerin paylaşılarak artacağını
  D) Paylaşmanın insana verdiği mutluluğu


  15. Milli Mücadele’nin haklılığını ve sesini ülkemiz halkına ve tüm dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920’de aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

  A) İrade-i Milliye
  B) Hakimiyet-i Milliye
  C) Anadolu Ajansı
  D) TRT


  16. Anayasanın 28. maddesi ile güvence altına alınan basın özgürlüğü, bazı durumlarda kısıtlanabilmektedir.
  Aşağıdakilerden hangisi kısıtlanan durumlar arasında yer almaz?

  A) Genel ahlakın korunması
  B) Devletin iç ve dış güvenliğinin tehdit edilmesi
  C) Sisteme yönelik ayaklanmaların teşvik edilmesi
  D) Toplumu ilgilendiren haberlerin açıklanması


  17. Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağda kullanılmış iletişim araçlarından biridir?

  A) Hiyeroglif yazı
  B) Telgraf
  C) Televizyon
  D) Radyo

  18. I. Kendi düşünce ve fikirlerimizi tek doğru olarak kabul etmek
  II. Başkalarının fikir, düşünce ve duygularını önemsemek
  III. Ön yargılı davranmak
  İfadelerinden hangileri insanlar arası olumlu etkileşim için gereklidir?

  A) I ve II
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) II ve III

  19. İnsanların kişisel ve toplumsal yaşama ilişkin sorunlara çözüm üretmesi ve bulduğu çözümleri başkalarına iletebilmesi aşağıdakilerden hangisinin var olduğunu gösterir?

  A) Doğru bilgi alma hakkının
  B) Haber alma özgürlüğünün
  C) Özel hayatın gizliliğinin
  D) Düşünce özgürlüğünün
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  ETKİLİ İLETİŞİM SORULARI

  *DEVAMI*


  20. Aşağıdakilerden hangisi düşünce özgürlüğünün ilkelerinden biri değildir?

  A) Kimse düşünce ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz, cezalandırılamaz.
  B) Herkes düşünce ve görüşlerini başka insanlara toplu olarak açıklayabilir.
  C) Bireyler düşünce ve kanaatlerini savunabilir.
  D) Bireyler devletçe sınırlandırılmış konuları serbestçe düşünebilir ve yayabilir.  21. İnsanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlama becerisine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

  A) empati
  B) sempati
  C) antipati
  D) beklenti  22. Aşağıdakilerden hangisi televizyonlardaki yayınların içeriğinin düzeltilmesine yönelik bir çalışma olamaz
  ?

  A) Belgesel içerikli yayınlara daha fazla yer verilmelidir.
  B) Magazin programlarının sayısı arttırılmalıdır.
  C) Programların eğitici ve öğretici olmasına dikkat edilmelidir.
  D) Halkı yanıltıcı ve taraflı haberlere yer verilmemelidir.  23. Kitle iletişim araçları toplumu ilgilendiren konularda farklı görüşlerin serbestçe ortaya atılıp tartışılmasına ortam yaratır.
  Buna göre kitle iletişim araçlarının hangi özelliği vurgulanmaktadır?

  A) Eğitim verme
  B) Kültür düzeyini arttırma
  C) Kamuoyu oluşturma
  D) Haber alma hakkını sağlama  24. I. gazete ve dergilere keyfi sansür uygulanması
  II. düşünce ve ifade özgürlüğünün olması
  III. basın yayın organlarının serbestçe çalışması
  Verilen durumlardan hangisine ya da hangilerine demokratik ülkelerde rastlanmaz?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  25. Sağlıklı bir toplum için bireylerin birbirleriyle etkili bir iletişim içinde olması şarttır.
  Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir iletişim ortamı için söylenemez?

  A) İnsanların topluma olan katkısı ve verimi artar.
  B) Her insan sorumluluğunun bilincinde olur.
  C) Herkes kendi çıkarlarını düşünür.
  D) Toplumda başkalarına karşı saygı ve hoşgörü sağlanır.  26. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Kitap okuma alışkanlığı olan bireyler daha akıcı ve düzgün cümleler kurarlar.
  B) Doğru bir iletişim için beden dili öğelerinden yararlanmak gerekir.
  C) Söylenenlere ilgi göstermek ve göz teması kurmak başkalarının fikirlerini kabul etmek anlamına gelir.
  D) Dinleme becerisine sahip olmak çatışma yaşanan durumları azaltır.
  27. İletişimde insanların birbirini yargılaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

  A) Olumlu iletişim kurmaya
  B) İletişim engeline
  C) Sempati duymaya
  D) Hoşgörü ortamına  28. I. 0 – 14
  II. 20 – 34
  III. 35 – 49
  IV. 65 ve üzeri
  Televizyonlarda yayınlanan şiddet içerikli programların yukarıdaki yaş gruplarından hangisi üzerinde olumsuz etkileri daha fazladır?

  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  29. Kitle iletişim araçlarıyla toplumun önemli değerleri canlı tutulur, yüceltilir, kültürün vazgeçilmez değerleri genç kuşaklara iletilir.
  Bu açıklamada kitle iletişim araçlarının aşağıdaki işlevlerinden hangisi anlatılmaktadır?

  A) Haberleşme
  B) Eğlendirme
  C) Eğitim verme
  D) Kültür aktarımı
  30. “Basın bir milletin genel sesidir. Bir milleti aydınlatma ve ona doğru yolu göstermede, bir milletin muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte özetle bir milletin hedefi mutluluk olan ortak yönde yürümesinin sağlanmasında basın başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir yol göstericidir.”
  Atatürk bu sözü ile basının topluma;

  I. bilinç kazandırmak
  II. eğitmek
  III. birlik ve beraberlik oluşturmak
  hizmetlerinden hangilerini sağladığından söz etmiştir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) II ve III
  D) I, II ve III  Cevap Anahtarı:  1. B
  2. D
  3. C
  4. A
  5. D
  6. B
  7. C
  8. B
  9. A
  10. C
  11. D
  12. A
  13. B
  14. C
  15. C
  16. D
  17. A
  18. B
  19. D
  20. D
  21. A
  22. B
  23. C
  24. A
  25. C
  26. C
  27. B
  28. A
  29. D
  30. D

+ Yorum Gönder


Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
iletişimle ilgili sorular,  iletişim ile ilgili sorular,  etkili iletişimle ilgili sorular,  iletişimle ilgili soru